.

.

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

तुम्ही इथे उदा॰ म्हणून दिलेले

तुम्ही इथे उदा॰ म्हणून दिलेले मराठी पुस्तक कशाप्रकारचे आहे ते सांगा -मराठी भाषा चांगली समजते अशा मुलांना लेखनकला सुधारण्यासाठी आहे का ?द्विभाषेतले इं नसले तरी चालेल -म्हणजे ज्या मुलांना इं॰ चांगले येते त्यांच्यासाठी हवे असेल. ती भाषाच चांगली लिहायची असली तर "शालेय जीवनात वाचलीच पाहिजेत"अशी शंभर पुस्तकांची यादी असते ती वाचावीत हा नियम सर्वच भाषांना लागू आहे असं कोणतंही एक पुस्तक वाचून नेटकी आशा लावणे मला तरी पटत नाही.
बाकी पुस्तकसंच हवाच असेल तर HOWE या लेखकाचे पूर्वी ACCESS या नावाने मुंबईत मिळायचे सिँगापूरचे प्रकाशन आणि भारत सरकारची सबसिडी होती.