चित्रकार पिंटू

आमचा पिंटू चित्रकार छान
चित्र काढताना पाठीची कमान ..

जिराफाला असते गेंड्याची मान
उंटाला दिसती हत्तीचे कान ..

भूभूचे शेपूट सरळ असते
हम्माचे शेपूट वाकडे दिसते ..

मोरपिसारा कोंबड्याला असतो
कोंबड्याच्या तुऱ्याचा पत्ता नसतो ..

झुरळ असते काढलेले हातभर
मिशा त्याच्या फक्त चिमूटभर ..

इवल्याशा सशाला पाय कावळ्याचे
सिंहाला नेमके पाय बगळ्याचे ..

मुंगीचा डोळा वाघाला दिसतो
घुबडाचा डोळा चिमणीला असतो ..

चित्र रंगवताना डोलावतो मान
म्हणतो स्वत:च "वा वा छान"..

चित्रात भरताना विविध रंग
स्वत:चे भरतो रंगाने अंग

आमचा पिंटू चित्रकार छान
मोठ्ठा झाल्यावर होणार महान .. !
.

2.5
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

छान, फक्त लहान मुलांसाठी

छान, फक्त लहान मुलांसाठी म्हणायची तर बरीच मोठी झालीये.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

(No subject)

(स्माईल)

काव्या.. ऋषिकेश

काव्या.. ऋषिकेश ..

प्रतिसादाबद्दल आभार !