सावली

कुणी का म्हणो बापुडी सावलीला
स्वतःहून ना ती उभी ठाकते,
जरी श्याम रंगी सदा रंगलेली
मुळातील दोषांस ती झाकते.

अबोली अनाहत तिची साथ लाभे
असो दिन माध्यान्ह वा सांजही,
अंधारता पण जाई विरूनी
कमी ना कुणाला तिची भासते.

सुखावून जाई पांथस्थ कोणी
शीतल अशा वृक्ष छायेतळी,
सदा भूवरी राहते नम्रतेने
मालिन्य कधी ना तिला गाठते.

असो रंक राजा निर्जिव जीव
तिचा फक्त आकार तो वेगळा,
जगा बांधणारे असे एक सूत्र
सदा सांगते ती मला वाटते.

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ह्म्म्म!!!

ह्म्म्म!!!