अवचित गवसावे काही जे

प्रश्न पडावा असा की ज्याच्या उत्तरातुनी नवा
प्रश्न मला डिवचून निराळे उत्तर शोधत जावा

वाट दिसावी अशी की अद्भुत प्रदेशी जाताना
मुळापासूनी पुसल्या जाव्या जुनाट वाटखुणा

सूत्र स्फुरावे असे की ज्याने यच्चयावतास
सहज गुंफुनी जरा उरावे अधिक गुंफण्यास

अवचित गवसावे काही जे ज्ञातापलिकडल्या
मितीतुनी दाखवील इथल्या स्थळकाळा वाकुल्या

field_vote: 
0
No votes yet