सध्या काय वाचताय? - भाग २४

बऱ्याचदा एखादे पुस्तक आवडते, वाचता वाचता त्याबद्दल थोडेफार सांगावेसे वाटते, पण सविस्तर समीक्षक लेख लिहायचा उत्साह किंवा वेळ नसतो. तरीही, अशा चर्चेने नवीन पुस्तकांची ओळख होते, दुसऱ्यांना ती शोधून काढावीशी वाटतात, आणि कोणी वाचून त्याबद्दल सविस्तर मत मांडल्यास नवीन चर्चेचा धागाही निघू शकतो. धागा जिवंत राहिला की प्रत्येक दोन-तीन दिवसांनी डोकावून नवीन प्रतिसाद वाचायला मजा येते. स्थळाच्या नियमांप्रमाणे चर्चेत भाग घेणाऱ्यांनी फक्त शीर्षक एवढेच न देता, पुस्तक-लेखाबद्दल एक-दोन का होईना ओळी लिहाव्यात अशी अपेक्षा आहे.

=========
‘सेपियन्स- अ ब्रिफ हिस्टरी ऑफ ह्य़ुमनकाइंड'
रोचक तर आहेच . ओघवती भाषा वगैरे . वाचत राहावे असे वाटणारे आहे . सालं ते यारड डायमंड च गन्स स्टील ... असेच वाचनीय वाटत होते , एक ढोबळ चूक सापडेपर्यंत ( वैयक्तिक खोचड सवयीनुसार आता कुठे ढोबळ चूक आणि त्यावर जनरलाईज्ड निष्कर्ष सापडते का हे बघणार यात पण. )

field_vote: 
0
No votes yet

श्री कोल्हटकर , श्री जंतु आणि श्री बॅटमॅन/ किंवा इतर कोणी हे सांगू शकतील का ? वरील पुस्तकातील " लँग्वेज ऑफ नंबर्स " मध्ये खालील लिहिले आहे . हे ऐतिहासिक दृष्टर्या अचूक आहे का अशी शंका . लेखक म्हणतो : But the Arabs get the credit because when they invaded India, they encountered the system, understood it's usefulness, refined it and spread it through the middle East, and then to Europe. When several other signs were later added( addition, subtraction, multiplication) the basis of modern mathematical notation came into being. " हे असेच आहे का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

येस, साधार‌ण‌प‌णे असेच‌ आहे. आप‌ली नंब‌र‌ सिस्टिम युरोपात‌ गेली ती अर‌बांच्या थ्रु हे ख‌रेच‌. अर‌बांना आप‌ल्या नंब‌र‌ सिस्टिम‌चा प‌त्ता मुह‌म्म‌द‌ बिन कासिम‌नंत‌र लाग‌ला की अगोद‌र‌ही माहिती होते हे तेव‌ढे चेक‌व‌ले पाहिजे. डिबेट असेल त‌र तो फ‌क्त‌ इथेच‌.

आता फ‌क्त‌ नंब‌र‌ सिस्टिम गेली म्ह‌णून मॉड‌र्न ग‌णिती नोटेश‌न‌ आले असे नाही. बाकीची चिन्हे याय‌ला खूप व‌र्षे लाग‌ली, उदा. याकोव्ह पेरेल‌मान‌च्या प्र‌सिद्ध 'अल्जेब्रा कॅन बी फ‌न‌' या पुस्त‌कात‌ दिल्याप्र‌माणे फ्रॅक्श‌न‌ल‌ घातांक, द्याटिज‌ अ^(१/ब‌) हे नोटेश‌न‌ इ.स्. १७०० प‌र्यंत आले न‌व्ह‌ते. १५५२ साल‌च्या र‌शिय‌न‌ ग‌णिती पुस्त‌कात‌ ज‌र व‌र्ग‌मूळ(x) लिहाय‌चे असेल‌, त‌र आर‌.क्यू.(x) असे लिहाय‌चे. आर‌ = रूट‌, क्यू = क्वाड्रॅट‌स‌. बाकी सोडा, खुद्द न्यूट‌न‌च्या ह‌स्त‌लिखित‌ व‌ह्या एक‌द‌म‌ संट्या मोठ‌मोठ्या खंडांत प्र‌काशित झालेल्या आहेत‌. त्यात‌ले नोटेश‌न‌ही ब‌ऱ्यापैकी वेग‌ळेच आहे असे दिस‌ते. आम‌च्या कोल‌कात्यातील कॉलेज‌च्या लाय‌ब्र‌रीत‌ तो एक खंड मी स्व‌त: पाहिलेला आहे. स‌ध्याची स‌र्व‌मान्य‌ नोटेश‌न्स ब‌हुधा इ.स. १८०० च्या आधी न‌सावीत‌च‌. हे सांग‌ताना फ‌क्त‌ युरोप‌ब‌द्द‌ल‌ बोल‌लो कार‌ण पारंप‌रिक भार‌तीय नोटेश‌न्स‌ आप‌ल्याला शिक‌व‌ली जात‌च‌ नाहीत‌. जी शिक‌व‌तात‌ ती स‌र्व युरोपिय‌न‌ नोटेश‌न्स‌च अस‌तात‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद . साधारण पणे या मार्गानी ज्ञान गेले होते हे माहित होते पण मला "Arabs get the credit because when they invaded India, " हे वाक्य जरा जनरलाईज्ड वाटले . म्हणून विचारले . ( इस्लामिक इन्व्हेजन हे अरेबिक होते का ? ते साधारणपणे कुठल्या कालखंडात झाले , इ. स . १००० नंतर ? , वगैरे . चूकही असेल मी म्हणतो ते , पण कुतुहूल आहे )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

( इस्लामिक इन्व्हेजन हे अरेबिक होते का ? ते साधारणपणे कुठल्या कालखंडात झाले , इ. स . १००० नंतर ? , वगैरे . चूकही असेल मी म्हणतो ते , पण कुतुहूल आहे )

इस्लामिक इन्व्हेज‌न हे अनेक वेळेस आणि शेक‌डो व‌र्षे झालेले आहे. त्याची प‌हिली लाट‌ ही अर‌बांची होती हे ब‌रोब‌र‌. मुह‌म्म‌द‌ बिन कासिम‌ व‌गैरे. प‌ण‌ तो इन्फ्लुअन्स फार‌त‌र‌ प‌न्नासेक‌ व‌र्षे टिक‌ला. गुर्ज‌र‌ प्र‌तिहारांनी अर‌बांना सिंध‌म‌धून‌ ७५० च्या आस‌पास‌च‌ हाक‌लून लाव‌ले. पुढे म‌ग दोनेक‌शे व‌र्षे काही नाही. एक‌द‌म ९८० म‌ध्ये ग‌झ‌नीच्या म‌ह‌मुदाचे आक्र‌म‌ण‌ झाले तेच. तेव्हापासून‌ ते बाब‌राप‌र्यंत‌ इन्व्हेज‌न‌ क‌र‌णारे लोक अफ‌गाण‌, तुर्क, इराणी व‌गैरे होते. त्यात‌ही अर‌बाळ‌लेले, फार‌सी भाषा बोल‌णारे तुर्क‌ हेच‌ जास्त‌. त्यामुळेच कैक‌ भार‌तीय भाषांम‌ध्ये जुन्या काळी मुस‌ल‌मान आणि तुर्क हे श‌ब्द‌ स‌मानार्थी आहेत‌. संस्कृतात‌ही तुरुष्क हा श‌ब्द‌ त्याच‌ अर्थी घुस‌लेला आहे. म‌राठीत‌ही "दुष्ट‌ तुरुक‌हाचे प‌द‌री" व‌गैरे वाक्ये साप‌ड‌तात‌. तेलुगुम‌ध्ये "तुर्कालु" असा श‌ब्द आहे. हिंदीत‌ही क‌वी भूष‌णाने छत्र‌प‌तींची स्तुती केली तेव्हा "घात‌ तुर‌कान‌ को" असेच व‌र्ण‌न‌ केलेले आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे तुर्क म्हणजे टर्कीवाले नसून तुर्कमेनिस्तान वगैरे मध्य आशियावाले हे बरोबर आहे काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

तुर्क‌ हे एक टोळीस‌मूह‌वाच‌क‌ नाव आहे- ज‌से मंगोल‌ त‌सेच‌. त्यांचे होम‌लॅंड‌ ते तुर्क‌मेनिस्तान‌ व‌गैरे भागात‌लेच‌. स‌ध्या ज्याला तुर्की म्ह‌णतात‌ त्या देशात ते घुस‌ले इ.स. १०००-११०० नंत‌र‌. बाय‌झॅण्टाईन साम्राज्याब‌रोब‌र‌ त्यांच्या ल‌ढाया होऊ लाग‌ल्या आणि असे म्ह‌ण‌तात‌ की एक ल‌ढाई यात निर्णाय‌क‌ होती. त्या ल‌ढाईनंत‌र‌ तिथ‌ला तुर्की ट‌क्का वाढू लाग‌ला ह‌ळू ह‌ळू.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manzikert

त्यानंत‌र‌ "तुर्की"म‌ध्ये तुर्कांचे साम्राज्य वाढ‌त जाऊन ह‌ळू ह‌ळू बाय‌झॅण्टाईन साम्राज्याची एशिया माय‌न‌र‌म‌धील टेरिट‌री क‌मी होत गेली. तुर्कांच्या अगोद‌र‌ हा भाग ब‌हुश: ग्रीक संस्कृतीचे पाल‌न‌ क‌र‌णारा होता. त्याला ग्रीक‌ भाषेत‌ 'आनातोलिया' अर्थात‌ 'पूर्वेक‌डील प्र‌देश‌' असे जुने नाव होते. (कार‌ण‌ ग्रीस‌च्या पूर्वेस‌ हा भाग येतो म्ह‌णून‌)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ओह ओके, म्हणजे मुघल आणि आत्ताच्या टर्कीमधले लोक हे एकाच वंशाचे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

अग‌दी र‌फ‌ली हो. तुर्कीम‌ध्ये तुर्क्स येत गेले ह‌ळूह‌ळू ही गोष्ट ख‌रीये, प‌ण‌ जेनेटिक‌ली पाह‌ता अग‌दी होल‌सेल‌ रिप्लेस‌मेंट झालेली दिस‌त नाही. मोर लाईक एलिट इन्फ्लुअन्स ऑफ क‌ल्च‌र‌ व‌गैरे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ओह ओके, म्हणजे मुघल आणि आत्ताच्या टर्कीमधले लोक हे एकाच वंशाचे.

हो आणि नाही . त्यांत‌ इंट‌र‌मिक्स - संबंध‌ असेल‌ही प‌ण तुर्कीम‌ध्ये ग्रीस‌वाल्यांशी जेनेटिक ज‌व‌ळिक अधिक असावी. भार‌तात‌ मुघ‌ल आले ते म‌ध्य आशिया ( ग‌व‌ताळ "स्टेप्पे" म‌धुन‌) त्यांचेच‌ चुल‌ते‌ टार्कित‌ही घुस‌ले.
प‌ण टार्किम‌ध्ये ग्रीक प्र‌भाव‌ ह‌जारो व‌र्ष्हे आहे

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

बाकी कै असो प‌ण‌ चेंगीझ‌ खान‌चा मी मोठ्ठा फ्यान आहे. बंदे में द‌म था.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

If you are marching from east to west , you're "barbarian" Ghenghis khan.
If you're marching from west to east, you're Alxender "the great".
(anmd supposedly bringing in "light of civilization" to the world)

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

डॅनिअल केनमनचं थिंकींग, फास्ट अ‍ॅण्ड स्लो अर्ध वाचून झालय. खूप हळूहळू वाचतोय. आकलन व्हायला थोडा वेळ लागतोय पण खूप रोचक आहे. आपल्या विचारातल्या बायसेसची जाणीव करून देणारं पुस्तक आहे. हे बायसेस मेंदूच्या दोन "काल्पनिक" भागांच्या एकंदर कार्यकारणीमुळे येतात. एक भाग (सिस्टम १) चटकन उत्तर शोधतो, जो नेहमी ऑन असतो, ज‌ल‌द‌ असतो, जो इंट्युइशन, क्रियेटीव्हिटीशी इ. शी निगडीत आहे. तर दुसरा भाग (सिस्टम २) जो स्लो आहे पण रॅशनल, लॉजिकल विचार करतो, त्यासाठी रिसोर्सेस व्यस्त होतात, पण त्याचबरोबर तो आळशी पण आहे आणि त्यातही काही दोष आहेत. इंट्युइशन वर कधी विश्वास ठेवायचा, कधी नाही याचा अंदाज करून देणारं पुस्तक आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंडलवर श्रीलाल शुक्लांचे राग दरबारी हे अभिजात पुस्तक केवळ ३७ रुपयांना उपलब्ध आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

SHUT THE FUCK UP
..
हे व्यसन करायचं नाही
ते व्यसन धरायचं नाही
आम्ही सांगू त्याच्याशीच झवाझवी
तुम्हांला वाटेल त्या पुर्षाला धरायचं नाही
शाईला धरायचं नाही
बाटली नाही
जास्तवेळ खाटली पण नाही
सिगरेट फुकायची नाही
चड्डी दाखवायची नाही
खुलेआम कुलेही खाजवायचे नाही
लिहायचं असं नाचायचं तसं बोलायचं असं
भेग दिसली डोंगरांमधली
तर समोरच्याची जीभ येईल खाडक्कन बाहेर लवलवीत
ज्यादा वाकाबिकायचं नाही
तवा गरम FUCKत ओट्यावर
बाकी इच्छा भाजायच्या नाहीत
बुरखा घालायचा नाहीये का, भले !
पण तो काढायचाही नाही मादरच्योत
पोटाला भूक लागली तर हवं तेवढं खा
पण शरीराच्या हाकांना उत्तरं द्यायची नाहीत
जायचं फक्त जा म्हंटल की
आमच्या ढेंगेखालून
घ्यायचा चॉको घे म्हंटलं की
तेव्हा नाक मुरडायचं नाही
नाक छाटून टाकण्यात येईल

#बोल्डक्लिनबोल्ड हडळवेळ
..........................
पोर्न फिल्म पाहून पाहून कंटाळा येतो मग मग. कारण ते सारं फार यांत्रिक, डीरेक्टेड असतं. रोज तीच ती दाबादाबी, ते आर्टिफिशियल अचंबूइक घश्यातलं कण्हणं, आखीवरेखीव मोठाल्या टणटणीत छात्या, घोटीव मांड्या, दटकट कुले, टॅटूड दंड, वेगवान हालचाली, ब्लो जॉब्ज... प्रत्येक क्लिपमधे ठासून भरलेलं. कधी कपलमधलं इरॉटिक सेक्स तर कधी गॅंगबॅंग कधी काळ्यावर पांढरी कधी पांढरीवर तीन काळे.
हे प्रकार अदलूनबदलून पाहिले की जरावेळ मनात घर्षणं होणार पण... उद्दीपित होणार्या मनाची भूक याहून मोठी असल्याचं लक्षात यायला लागतं आणि मग समोर हालणार्या कमनिय देहांकडे पाहूनही शरीरातून कोणताही स्त्राव स्रवणं बंद होतं. मॉडेल्सच्या कोणत्याही पोझिशनकडे पाहून मनाच्या कुपोषित कप्प्याची झीज भरून येतेय का, असं विचारतो आपण स्वत:ला. पण एका मास्ट्रबेशनला हॅंडल देण्यापुढे त्या पोर्नचं आयुष्यात काही कर्म नसतं. तिथे शरम नसते शृंगार नसतो. फकाफकी FUCKत.
खर्या भूकेची जाणीव होते. ही भूक नक्की काय आहे? कुणी फक्त हातात हात घेऊन बसणं, हलकं मिठीत घेणं, अकारण फोन करणं, एकमेकांसोबत असण्यासाठी फसणारे का होईना पण प्लॅन करणं..' बसस्टॉपवर ये ', इतकंंच लिहलेलं एक प्रेमपत्रं.
हे शोधत असतो आपण. ते मिळत नाही म्हणून घुसमटतो आपण. शरीराच्याआधी कुणाचं तरी मन हवंय आपल्याला ह्या जाणीवेने संध्याकाळ खायला उठते आणि रात्र हडळ बनून मानगुटीवर बसते. तारे जळत राहतात एका साकळलेल्या बर्फामधे. कोरडेपणा जळत राहतो घशात उतरलेल्या स्कॉचच्या प्रत्येक घोटासरशी. भूक विझत नाही. मन भरत नाही. गिळत राहते हडळवेळ..
https://www.facebook.com/pg/KhotRenuka/posts
- ReKho

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

४ पेक्षा जास्त माणसं रोज भेटुन समविचारी असल्याचा आनंद करत असतील तर त्याचा अर्थ ;
त्यांच्यापैकी कुणीही विचारच करत नाहीये!
राजु परूळेकर

म‌स्त!!! ध‌न्य‌वाद्.
.

समुद्र - १
समुद्रावर कपडे काढून जाण्याचा भिजण्याचा आनंद कुणी यांच्याकडून शिकावा. आपल्या इथे बर्याचश्या स्त्रिया आपल्या नवर्या मुलांच्या चपला सांभाळत वाळूत काय गिरबिटत बसलेल्या असतात? वय जास्त आहे किंवा शरीर प्रमाणबद्ध नाही, याचा गंड न बाळगता असा मस्त समुद्र अंगावर घेणारी ही स्त्री किती मोहक दिसते आहे

धिस इज सुप‌र‌लाईक!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वारी बुक‌ कॅफे
https://www.waaribookcafe.com/

पुस्त‌क‌ वाच‌त‌ प‌डून‌ राह‌ण्याच‌ं ठिकाण आहे असं स‌म‌ज‌ल‌ं. कोणी येथे गेलं आहे का? यांच‌ं बिज‌नेस‌ मॉडेल‌ काय‌ आहे? असाच‌ काहीसा प्र‌कार‌ बाणेर‌ भागात‌ही आहे असं कोणीत‌री सांगित‌ल‌ं होतं.

हा ख‌र‌ंच‌ सीरिय‌स‌ प्र‌कार‌ आहे का ह‌वा आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

मी गेलो आहे. बिझ‌नेस मॉडेल‌ म्ह‌णाय‌चं त‌र प‌दार्थांची विक्री हे मुख्य असावं. आत जाताना क‌व्ह‌र चार्ज‌ द्यावा लाग‌तो. फार नाही, प‌ण न‌क्की किती ते माहीत‌ नाही (मी फुक‌ट्या होतो.) तुम्ही जे प‌दार्थ‌ माग‌व‌ता त्याच्या बिलातून हे पैसे क‌मी केले जातात‌. प‌दार्थ‌ पुष्क‌ळ होते. (मी काही खाल्ल‌ं नाही; कॉफी प्याली; मी फु** होतो.) शिवाय, काही इव्हेंट्स‌ व‌गैरे अस‌तात‌ त्यांतून‌ही पैसे मिळ‌त असावेत. कोथ‌रुडी म.म.व. त‌रुणांम‌ध्ये लोक‌प्रिय असावं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

कुठंआलं हे ?
अवांतर : प्राचीन काळी कव्हर चार्ज फक्त पुण्यनगरीतील पबांमध्ये आणि डिस्कोथेकात असायचा . आता लायब्रऱ्यांमध्ये कव्हर चार्ज करू लागले क्काय ? बरे दिवस आले म्हणायचे कोथरुडी म म व ना
अति अवांतर : तरुण पिढी करीत प्रश्न : पुण्यात सांप्रत काळी कुठले डिस्कोथेक आहेत , त्यातील कुठले हॉट आहेत ( पंचतारांकित हाटेलातील सोडून )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अति अवांतर : तरुण पिढी करीत प्रश्न : पुण्यात सांप्रत काळी कुठले डिस्कोथेक आहेत , त्यातील कुठले हॉट आहेत ( पंचतारांकित हाटेलातील सोडून )

उर्म‌ट‌प‌णा: मी त‌रूण पिढी न‌स‌ल्याने हा प्र‌श्न‌ अंगाला लावून‌ घेत‌ नाहीये.

प्रामाणिक‌प‌णा: म‌ला माहीत‌ नै हो, फार‌सा क‌धी गेलो नाहीये. एक‌दा हापिस‌कृपेने कोण‌त्यात‌री ल‌ष्क‌री डिस्कोत‌ गेलो त‌र‌ दारात‌च‌ त्यांनी म‌न‌ग‌टाव‌र‌ शिक्का काढ‌ला. म्ह‌स‌ डागाय‌च्या प्र‌काराची आठ‌व‌ण होऊन‌ डोले पानाव्ले. आण‌खी एक‌दा हार्ड‌ रॉक‌ क्याफेम‌ध्ये च‌प‌ला घालून‌ गेलो म्ह‌णून‌ त्यांनी येंट्री नाकार‌ल्याची हृद्य‌ आठ‌व‌ण आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

म्ह‌ण‌जे टेक्निक‌ली क‌व्ह‌र‌ चार्ज‌ भ‌रून‌ दिव‌स‌भ‌र‌ प‌डीक‌ राह‌ता येईल‌ त‌र‌.

पुस्त‌क‌ं क‌शी / कोण‌ती आहेत‌?

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

पुस्त‌कं एका व्य‌क्तिग‌त‌ संग्र‌हात‌ली आहेत, प‌ण संग्र‌ह‌ ब‌रा आहे त्यामुळे विष‌य‌वैविध्य‌ आहे. शिवाय, तुम्ही ब‌हुधा तुम‌ची पुस्त‌कंसुद्धा घेऊन‌ जाऊ श‌क‌ता, काही म‌.म‌.व‌. त‌रुण‌त‌रुणी अभ्यासिकेसार‌खा वाप‌र‌ क‌र‌ताना आढ‌ळ‌ले (त‌से ते ब्रिटिश‌ लाय‌ब्र‌रीत‌ही अस‌तात‌).

बाप‌ट‌ : ठिकाण‌ मॅक‌डोनाल्ड‌च्या ग‌ल्लीत‌ क‌रिश्मा चौकात‌.
आदूबाळ : नाइट‌क्ल‌ब‌म‌ध्ये जाताना 'ब्रॅन्ड‌' क‌र‌तात‌ हे तुम्हाला ल‌ष्क‌र‌ भागात‌ स‌म‌ज‌ल‌ं म्ह‌ण‌जे तेव्हा तुम्ही साय‌बाच्या देशात जाय‌चे होतात, की जाऊन‌ही सोव‌ळे होतात‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आदूबाळ : नाइट‌क्ल‌ब‌म‌ध्ये जाताना 'ब्रॅन्ड‌' क‌र‌तात‌ हे तुम्हाला ल‌ष्क‌र‌ भागात‌ स‌म‌ज‌ल‌ं म्ह‌ण‌जे तेव्हा तुम्ही साय‌बाच्या देशात जाय‌चे होतात, की जाऊन‌ही सोव‌ळे होतात‌?

ही साय‌बाच्या देशात‌ जाय‌च्या ल‌य‌ व‌र्षं आधीची गोष्ट‌ आहे. (अर्थात‌ साय‌बाच्या देशात‌ जाऊन‌ही मोठं श‌ह‌रार‌क्त‌र‌ंग‌लेप‌न‌ केलं अशात‌ला भाग‌ नै...)

ही ज्या व‌यात‌ली गोष्ट‌ आहे त्या लोल‌दाय‌क‌ आठ‌व‌णी "स‌दाशिव‌ पेठी भ‌टुर‌डा इन‌ म‌ल्टिक‌ल्च‌र‌ल‌ ल्यांड‌" या शीर्ष‌काखाली लिहिता येतील‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

प्राचीन काळी ( म्हणजे आमच्या काळी ) हॉटेल सागर प्लाझा मधील कै . रुमर्स हा चांगला डिस्कोथेक होता . पण सगळ्यात हॉट होता टीडीएस अर्थात टेन डाउनिंग स्ट्रीट ढोले पाटील रोडावरचा . ( हल्ली ते नुस्त रेस्टोरंट आहे म्हणे ) . जहांगीर आणि रुबी च्या समोर ढोले पाटील रोडच्या कॉर्नर ला पण एक होता , आत्ता नाव आठवत नाही .
अति प्राचीन काळी पुण्यातील सुप्रशिध्द मोबो ज हॉटेल मध्ये सुरेख डान्स फ्लोर होता म्हणे . कपूरांसारखी मंडळी नाचून गेलीआहेत तिथे अशी अफवा होती . प्राचीन काळी ( म्हणजे आमच्या काळी ) त्याच डान्स फ्लोर वर टेबलं टाकून सरकारी कार्कुन रजिस्टर्ड लग्नाच्या पावत्या फाडत . ( आणि दारात कावळी वकील मंडळी RTO एजंटच्या इश्टाईल मध्ये "बॉस , शादी करनी है क्या "असे विचारीत . )
तेव्हा प्रचलित शब्द नाईट क्लब हा नसून डिस्क असा होता .
चुकीच्या धाग्यावर माहिती बहुधा .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वारीच्या संकेत‌स्थ‌ळाव‌र जाऊन त्यांची गॅल‌री ब‌घीत‌ली. आव‌ड‌ली. मात्र‌ माझ्यासार‌ख्यासाठी नाही. माझं वाच‌न म्ह‌ण‌जे एक‌द‌म‌ गाव‌ठी प‌द्ध‌तीने. म‌स्त‌ खाटेव‌र (इथ‌ं प‌लंग‌, बेड जो काय‌ श‌ब्द‌ असेल तो. ) ब‌नेल‌, ब‌र्मुडा घालून आजुबाजुला दोन-चार उशा घेऊन झोपून वाचाय‌च‌ं. म‌धेच डोळ्याव‌र झोप‌ आली की म‌स्त‌ अर्धा-पाऊण तास झोप काढाय‌ची, पुस्त‌क‌ वाच‌ताना म‌न‌ विचारांच्या जंग‌लात गेल‌ं की त्याला मोकाट उंडारु देत‌ म‌स्त‌ आढ्याक‌डे ट‌क‌ लावून वेड्यासार‌ख‌ं एक‌ट‌क‌ ब‌घ‌त‌ ब‌साय‌च‌ं ! नंत‌र‌ पुन्हा कंटीन्यु ! म‌धेच एखादा च‌हा / कॉफीचा ब्रेक‌ ! आहाहा ! वाच‌नानंद‌ म्ह‌ण‌जे ज‌ब‌र‌द‌स्त‌च !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ब‌नेल हा श‌ब्द कैक दिव‌सांनी ऐक‌ला, अनेक आभार‌.

त‌दुप‌रि वाच‌न पोझिश‌न‌शी श‌त‌श: स‌ह‌म‌त‌, मी कंप्यूट‌र‌ही अशाच पोझिश‌न‌म‌ध्ये वाप‌र‌तो कैक‌दा. एक अॅड‌ज‌स्टेब‌ल डेस्क आहे. त्याखाली अगोद‌र आड‌वा होतो, डेस्क तिर‌के क‌र‌तो आणि त्याव‌र लॅप‌टॉप ठेव‌तो. डोके ज‌रा उंच होईल अशा बेताने उशी इ. ठेव‌तो आणि म‌ग ब्र‌ह्मानंदी टाळीच ओ एक‌द‌म‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खूप छान्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"अ सूटेब‌ल‌ बॉय‌"च‌ं सीक्व‌ल‌ चोवीस‌ व‌र्षांन‌ंत‌र‌ येत आहे.

https://scroll.in/article/838477/a-suitable-girl-is-coming-what-was-it-l...

आणि मूळ काद‌ंब‌रीव‌र‌ बीबीसी मिनीसीरीज‌ काढ‌णार‌ आहेत‌.

अवांत‌र: स्क्रोल‌म‌ध‌ला लेख‌ लिहिणाऱ्या देव‌प्रिया रॉय‌ यांची लेख‌न‌शैली खूप‌ छान‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

द गॉड ऑफ फॉल्स थिन्गज्'
हे आत्ता 'भ‌क साला'च्या कृपेने वाच‌लं. ह्यात जे काही आहे ते फार भ‌यान‌क आहे. इत‌र देशात‌ल्या नाग‌रिकांची ह्यामुळे भार‌ताक‌डे पाह‌ण्याची दृष्टी क‌शी होईल, हे चिंताज‌न‌क.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

_______________________________________________
जाग‌तिक शांत‌तेसाठी एक‌मेव मंत्र - 'म‌रूं दे तिच्याsय‌ला'

The Wages of Sin: Sex and Disease, Past and Present by Peter L. Allen

एका अर्थी हे पुस्त‌क‌ म्ह‌ण‌जे गुप्त‌रोगांचा इतिहास‌ आहे. प‌ण ते पूर्ण‌प‌णे ख‌र‌ं नाही - गुप्त‌रोगांचा इतिहास‌ म्ह‌ण‌ण्यापेक्षा स‌माजात‌ गुप्त‌रोगांविष‌यी अस‌लेल्या म‌तांचा धांडोळा आहे. पुस्त‌काच्या शीर्ष‌कात‌ले Sin, Sex आणि Disease हे श‌ब्द‌ म‌ह‌त्त्वाचे आहेत‌. स‌माजाने स्व‌त:भोव‌ती निर्माण केलेली मूल्य‌व्य‌व‌स्था, त्या मूल्यांच्या विरोधी व‌र्त‌न‌ कर‌ण्याच‌ं "पाप‌" अस‌ं केलेलं ब्रॅंडिंग‌ आणि त‌स‌ल्या 'पापां'म‌धून‌ निर्माण‌ होणाऱ्या गुप्त‌रोगांक‌डे ब‌घ‌ण्याची जुन्यान‌व्या स‌माजाची दृष्टी असा या पुस्त‌काचा व्याप‌क‌ प‌ट‌ आहे.

पुस्त‌कात‌ला म‌ह‌त्त्वाचा व्याप्तिनिर्देश‌ म्ह‌ण‌जे ते आप‌ला फोक‌स‌ पूर्ण‌प‌णे पाश्चिमात्य‌ ज‌गाव‌र‌ ठेव‌त‌ं. युरोप‌ आणि अमेरिका. त्यामुळे यात‌ला 'स‌माज‌' हा ग्रीकोरोम‌न‌ साम्राज्यात मुळं अस‌लेला स‌माज‌ आहे, आणि "पाप‌" हे ब्रॅंडिंग‌ क‌र‌णारा ध‌र्म‌ ख्रिश्चानिटी. त्यातून‌ काढ‌लेले निष्क‌र्ष‌ क‌दाचित‌ स‌ंपूर्ण‌ मान‌व‌जातीला लागू प‌ड‌त‌ही अस‌तील‌, प‌ण अन्य‌ स‌ंस्कृतीत‌ले Sin, Sex आणि Disease याव‌र‌ निरूप‌ण आल‌ं अस‌त‌ं ते त्या अर्थी हे पुस्त‌क‌ 'पूर्ण‌' झाल‌ं अस‌त‌ं. (अन्य‌ स‌ंस्कृतींबाब‌त‌ अस‌ं पुस्त‌क‌ कोणाला माहीत‌ अस‌ल्यास‌ कृ० सुच‌व‌णे.)

म‌ध्य‌युगात‌ला 'प्रेम‌रोग‌' आणि कुष्ठ‌रोग‌, सिफिलिस‌, ब्युबॉनिक‌ प्लेग‌, 'ह‌स्त‌मैथुन‌रोग‌' आणि स‌र्वात‌ शेव‌टी - एड्स‌ असे या पुस्त‌काचे भाग‌ आहेत‌. त्यात‌ले सिफिलिस‌ आणि 'ह‌स्त‌मैथुन‌रोग‌' हे भाग‌ विशेष वाच‌नीय‌ आहेत‌. स‌माज‌ विचार‌ क‌सा क‌र‌तो, म‌त‌ क‌स‌ं ब‌न‌व‌तो हे "विविध‌ भाषांत‌ली सिफिलिस‌ची नाव‌ं" या भागाव‌रून‌ ल‌क्षात‌ येतं. सिफिलिस‌ हे नाव‌ प्र‌च‌लित‌ होण्याआधी फ्रेंच‌ लोक‌ सिफिलिस‌ला 'इटालिय‌न‌ रोग‌' म्ह‌ण‌त‌ अस‌त‌, आणि इटालिय‌न‌ लोक‌ 'फ्रेंच‌ रोग‌'! न‌वा रोग‌ आल्याव‌र‌ प्र‌थ‌म‌ डिनाय‌ल‌, म‌ग‌ त्या रोगाब‌द्द‌ल‌ प‌र‌क्यांना दोषी ठ‌र‌व‌णे, म‌ग‌ त्या रोग्यांनाच‌ पापी ठ‌र‌व‌णे आणि 'भोग‌ आप‌ल्या क‌र्माच‌ं फ‌ळ' टैप‌ श‌हाजोग‌ भूमिका घेणे, अघोरी उपाय‌ क‌र‌णे, हा प्र‌वास‌ ज‌व‌ळ‌ज‌व‌ळ‌ प्र‌त्येक‌ रोगाबाब‌त‌ जाण‌व‌तो. म‌ला वाट‌तं हा म‌नुष्य‌स्व‌भाव‌ आहे, स‌ग‌ळ्याच‌ स‌ंस्कृतीत‌ माणूस‌ सार‌खाच‌ असावा. (कोण‌त्याशा पुस्त‌कात‌ ज‌ग‌न्नाथ‌ कुंट्यांनी लिहिल‌ं आहे, की ते कोण‌त्यात‌री सिनिय‌र‌ अध्यात्मिक‌ गुरूक‌डे स्व‌त:च्या सिग‌रेट‌ सेव‌नाब‌द्द‌ल‌ त‌क्रार‌ क‌र‌त‌ होते. तेव्हा त्या अध्यात्मिक‌ गुरूने "बार‌के भोग‌ आहेत‌, भोगून‌ टाका" असा स‌ल्ला दिला.)

'ह‌स्त‌मैथुन‌रोगा'व‌र‌च‌ं प्र‌क‌र‌ण‌ वाचून‌ म‌राठीत‌ल‌ं 'ते प्र‌सिद्ध‌ चोप‌ड‌ं' कुठून‌ प्रेर‌णा घेऊन‌ आल‌ं असाव‌ं ते ल‌क्षात‌ आल‌ं. त‌री लेख‌काने न‌मूद‌ केलेली त्या 'रोगा'ची कित्येक‌ उदाह‌र‌णं ही काहीत‌री आजार‌ अस‌ल्याची जेन्युईन‌ उदाह‌र‌णं वाट‌त होती. शेव‌टी लेखकाने खुलासा केला आहे की ब‌राच‌ काळ‌ ग‌नोरिया (gonorrhea) हा वेग‌ळा आजार‌ म्ह‌णून‌ ओळ‌ख‌ला गेला न‌व्ह‌ता. ती ल‌क्ष‌णं ग‌नोरिया, न्युरोसिफिलिस‌, ऑटिझ‌म‌, स्किझोफ्रेनिया अशा ब‌ऱ्याच‌ आजारांची असू श‌क‌तात‌, असा लेख‌काचा दावा आहे. ख‌खोदेजा. लेख‌काने लिहिलं आहे की दोन‌ म‌हायुद्धांम‌ध‌ल्या काळात‌ ह‌स्त‌मैथुनाब‌द्द‌ल‌च्या लोक‌म‌तात‌ 'रोग‌' ते 'नॉर्म‌ल‌ शारिरिक‌ क्रिया' असा प्र‌वास‌ झाला. तो नेम‌का क‌सा झाला हे काही लिहिलं नाहीये. क‌दाचित‌ पुस्त‌काच्या विष‌य‌व्याप्तीच्या बाहेर‌च‌ं असेल‌.

एकुणात‌ - वाच‌नीय‌ पुस्त‌क‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक2
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

अॅगाथा ख्रिस्ति चे 'लिस्ट‌र‌डेल‌ मिस्ट्री ' वाचाय‌च‌ं ठ‌र‌व‌ल‌य‌. क‌पाटातून‌ बाहेर‌ काढ‌ल‌य‌ . अजून वाचाय‌ला सुरूवात‌ क‌राय‌चीय‌ . Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
इथे फुलांना म‌र‌ण‌ ज‌न्म‌ता - द‌ग‌डांना प‌ण‌ चिरंजिविता |
बोरी बाभ‌ळी उगाच‌ ज‌ग‌ती - चंद‌न‌ माथी कुठार‌ |
अज‌ब‌ तुझे स‌र‌कार‌ ...

पॉल थरो च "The Old Patagonian Express " वाचतोय . बोस्टन ते अर्जेन्टिना तील पॅटागोनिया रेलवे प्रवास वर्णन . टिपिकल नसलेलं .. ( मला ) अज्याबात माहित नसलेल्या जगाच्या भागाचं वर्णन ... मध्य आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील वर्णने फार दारुण आहेत ...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माबोवरचा एक विनोदी लेख कविसंमेलनाचा बट्याबोळ!
मसाप मधील कविसंमेलनाचा बट्याबोळ!
- बेफ़िकीर

2) "The Old Patagonian Express "- थोडक्यात लिहिणार का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>The Wages of Sin: ~~~~~"

होय त्यांना पापी समजत, दगडांनी मारत अथवा गावाबाहेर एका ठिकाणी टाकून देत कोंडून ठेवत. आपल्याकडे साप चावून मृत्यु पापी लोकांना येतो अशी अजूनही समजूत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जी ए कुलकर्णी यांचे 'एक अरबी कहाणी' मिळाले, ते वाचतोय...अनुवाद आहे...प्रगती संथ आहे...सुरुवातीलातरी भरभर वाचून पुढे जावे असे वाटत नाही...कोणी वाचले आहे का ते पुस्तक?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझा ब्लॉग: https://ppkya.wordpress.com

द‌ जीन्स - सिद्धार्थ मुख‌र्जी वाच‌ते आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हाय‌ला!! मी प‌ण घेत‌लंय‌ हे.. वाचाय‌ला क‌राय‌चीये सुरूवात अजून‌..
क‌संय हे पुस्त‌क?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

म‌ला आव‌ड‌ल‌ं नाही. डार्विन‌ब‌द्द‌ल‌ वाच‌तानाच‌ कंटाळ‌ले. उद्या ग्र‌ंथाल‌यात जाउन मी प‌र‌त क‌र‌ते आहे. या पुस्त‌काब‌द्द‌ल‌, अतिश‌य‌ चांग‌ले ऐकुन आहे प‌ण म‌ला क‌ंटाला आला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हिंदुस्तान टाइम्स (श‌निवार १७ जून्)च्या अंकात 'द‌ ग्रेट गेम इन अफ्घानिस्तान्: राजीव गांधी, ज‌न‌र‌ल झिया अॅंड द‌ अनएन्डिग वॉर्' या क‌ल्लोल भ‌ट्टाचार्य‌ यांच्या पुस्त‌कात‌ला एक उतारा छाप‌ला आहे. तो वाचून पुस्त‌क ब‌रे असावे अशी अपेक्षा आणि वाच‌ण्याची उत्क‌ण्ठा निर्माण झाली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आज‌पासून सुरू:
आस्क विथ व्हाय‍ ले. साय‌म‌न‌ साय‌नेक‌, सेपिय‌न‍ अ. ब्रि. हि.
आणि
टू किल अ मॉकिंग‌ब‌र्ड‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************