उदरभरण नोहे : हल्ली कुठे आणि काय खाल्ले? - १५

आपण रोजचे जेवण जेवतोच, पण त्याच बरोबर वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये नवनवीन पदार्थ चाखत असतो. हॉटेलांतच नाही तर सणासुदीच्या निमित्ताने किंवा कधी सहज लहर आली म्हणून किंवा कधी एखादा जिन्नस स्वस्तात मिळाला म्हणून घरीच काहीतरी नवा, सुग्रास पदार्थ बनतो. हा धागा अशाच तुम्हाला आवडलेल्या/नावडलेल्या पदार्थांवर चर्चा करण्यासाठी आहे. इथे हल्ली तुम्ही कुठे आणि काय खाल्ले? ते तुम्हाला आवडले का? असल्यास का? नसल्यास का? जर हा पदार्थ घरी स्वतः बनवला असेल / त्याची पाकृ माहित असेल तर तो कसा बनवला? जर हा हॉटेलात खाल्ला असेल तर ते हॉटेल कुठे आहे? पदार्थाची किंमत काय होती? हॉटेलचा अ‍ॅम्बियन्स कसा होता वगैरे हवं ते लिहू शकता. पदार्थाचा फोटो असेल तर उत्तमच. अर्थातच हे फक्त खाण्याबद्दल नाही, तर पिण्याबद्दलही आहे
आधीच्या भागात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा सुरू करत आहोत.
============

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

कोथ‌रुडात‌ले ज‌ग‌प्र‌सिद्ध दुर्गा कोल्ड कॉफीचे हाटेल‌ जे आहे एमाय‌टीज‌व‌ळ‌चे, त्याला लागून‌च इड्डोस नाम‌क म‌द्रासी हाटेल सुरू झाले आहे. म्ह‌. ख‌रेच म‌द्रासी आहे, कार‌ण मुळ‌गापुडी ऊर्फ ग‌न‌पौड‌र इड‌लीसोब‌त तीन च‌ट‌ण्या देतात‌. र‌स‌म‌ही क‌ड‌क. फिल्ट‌र‌ कॉफीही म‌स्त‌. एकुणात त‌ब्येत‌ खूश झाली, माझ्याक‌डून द‌ण‌द‌णीत शिफार‌स‌. क‌दाचित याचा उल्लेख इथे आलेला असेल‌ (जंतूंनी केला होता काय‌?) प‌ण काल मी प‌हिल्यांदा गेलो तिथे आणि एक नंब‌र आव‌ड‌ले. तोंडाला च‌व आली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मुळ‌गापुडी ऊर्फ ग‌न‌पौड‌र

यालाच‌ 'प‌र्प‌पुडी' म्ह‌ण‌तात‌ का?

रेक‌मेण्डेश‌न‌साठी ध‌न्य‌वाद‌. अस्स‌ल‌ ट्य‌याम‌ब्र्याम‌ लोक‌ द‌हीबुत्तीत‌ 'म‌न‌त्क‌ली'** नावाचे दाणे घाल‌तात‌. म‌स्त‌ क‌ड‌व‌ट‌ च‌व‌ येते त्याने द‌० बु० ला. त‌शीच‌ मिळ‌ते का इथे?

**हा म‌ला ऐकू आलेला उच्चार‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

प‌र्प‌पुडी हा श‌ब्द‌ माहिती नाही. प‌ण‌ प‌र्प = प‌र्र‌प्पु = डाळ असावे. तेच अस‌णार‌ म‌ग ते.

म‌न‌त्क‌ली माहिती नाही. प‌ण त‌मिळ‌ मोर अर्थात ताकात फोड‌णी घाल‌तात मोह‌रीवाली. त्यानेही म‌स्त च‌व येते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज‌स्ट अ स्माल कंफ्यूज‌न- फोड‌णी मंजे मोह‌रि आलीच ना? आणि ताकाच्या फोड‌णीत मोह‌री म्ह‌ण‌ण्यापेxआ फोड‌णित ताक असे म्ह‌णावे ना?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

क‌शात काय आहे हे प्र‌माणाव‌रून ठ‌र‌त‌ं. ताकाचं प्र‌माण जास्त आणि फोड‌णीचं प्र‌माण क‌मी, म्ह‌णून ताकात फोड‌णी असे म्ह‌णाय‌चे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ओके. प‌ण फोड‌णीत मोह‌री अस‌तेच ना? कि फ‌क्त्त जिरे वाली प‌ण अस‌ते?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

ते माहिती नाही- असेल‌ही न‌सेल‌ही. मी प्याय‌लेल्या ताकात फ‌क्त मोह‌री दिस‌ल्याचे आठ‌व‌ते म्ह‌णून त्याचा उल्लेख केला इत‌केच‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

होणार‌ का या उप‌च‌र्चेत‌? प‌हात‌ र‌हा ऐसी माझा...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

झालाच त‌र त्याव‌र ट्रेकिंग क‌राय‌ला आप‌ल्यालाही आगाऊ आम‌न्त्र‌ण नंद‌न‌सेठ‌. Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नंद‌न‌नी 'फाटे फोड‌णी'ची सुरुवात‌ केल्ये.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उद्गीरकडे साध्या वरणाच्या फोडणीत मोहरी टाकतात काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आम‌च्याक‌डे ज्याला साधे व‌र‌ण म्ह‌ण‌तात त्यात कोण‌तीहि फोड‌णी न‌स‌ते. (चु भू द्या घ्या.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

स‌ह‌म‌त‌, नुस्ते व‌र‌ण म्ह‌ण‌जे बिन‌फोड‌णीचे हीच डिफॉल्ट व्हॅल्यू अस‌ते. न‌स‌ल्यास "फोड‌णीचे व‌रण" असे वेग‌ळे सांग‌तात‌ आम‌च्यात‌ही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाय द वे, मोह‌रिव‌रून आठ‌व‌लं - ल‌हान‌प‌णी मोह‌री चांग‌ली त‌ड‌त‌ड‌ उडे आणि अंगाव‌र प‌ड‌ली त‌र च‌ट‌के ब‌स‌त्. म्ह‌णून मोह‌रि टाक‌ताना ज‌रा भिउन‌च‌ असाय‌चो. आता काही असं होत नाही. मोह‌रि अंगाव‌र‌ आल्याचं अलिक‌डे आठ‌व‌त नाही . काय भान‌ग‌ड‌ असावी? मोह‌रिच्या जातीत फ‌र‌क आहे कि तेलात (कि आगित?)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

मोह‌ऱ्या आज‌ही उड‌तात, तुम‌ची स्किन जाड झालीय अजो. अंगाव‌र प‌ड‌ल्यात‌री क‌ळ‌त नाहीत Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आम‌ची स्किन जाड‌ झालिय हे स‌त्य‌ आहे, प‌ण या स‌त्याचा उप‌योग एक‌दा का ग‌र‌म‌ मोह‌रि अंगावर आलि कि ती पोळ‌ते का नाही हे ठ‌र‌वाय‌ला व्हावा. मोह‌री मूळात ऊड‌त‌च नाही. शेव‌ट‌ची मोह‌रि उडाली कि ल‌सून (का जिरे) टाकाय‌चं असं सूत्र‌ होतं. ते काय वाप‌र‌ता येत नाही हो आज‌काल्. न‌क्कि काय होत असेल्?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

पुर्वीसार‌खे भ‌र‌पुर स्निग्ध‌ता अस‌लेले गोडेतेल वाप‌रा.
ह्या ह‌ल्लीच्या पांच‌ट राइस्-ब्रान किंवा व्हेजिटेब‌ल तेलांम‌धे ऊड‌णे खुप क‌मी होते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भ‌र‌पूर स्निग्ध‌ता अस‌लेलं मंजे? अन‌ रिफाइन्ड्?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

साधेसुधे फिल्ट‌र्ड शेंग‌दाणा तेल्.
म‌ला तेल हे तेल‌क‌ट लाग‌ते.

ही न‌विन तेले पाण्यासार‌खी अस‌तात्.

रिफाइंड तेल वाप‌रु न‌ये असे पूर्वी वाच‌ले आहे, ख‌रेखोटे बाप‌ट‌ण्णा सांग‌तील्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

क‌ढ‌ई उंच‌ क‌डेची असेल‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

उंच क‌ढ‌ईच्या त‌ळाशी देखिल मोह‌रिच्या दाण्यांना अल्प‌ स्व‌ल्प उड‌ता येईल‌च ना! प्र‌श्न स्व‌त्:ला च‌ट‌के लावून घ्याय‌चा नाही, मोह‌रि उड‌ताना घ‌रात ८-१० सेकंद इम‌र्ज‌न्सीचे शांत वाताव‌र‌ण असे. आता फोड‌णिच्या काळात ग‌प्पा थांब‌ल्ल्याचे आठ‌व‌त‌ नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

आम‌च्या-वेळी-अस‌ं-न‌व्ह‌त‌ं-अल‌र्ट‌

आज‌काल‌च्या ग्रूहिण्या तेल‌ धुरावाय‌ची वाट‌ न‌ ब‌घ‌ता गार‌ तेलात‌च‌ मोह‌री टाक‌तात‌ आणि म‌ग‌ वाट‌ ब‌घ‌त‌ ब‌स‌तात‌ क‌धी त‌ड‌त‌डेल‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

गार तेलात टाक‌ली त‌री तेल ग‌र‌म झाल्याव‌र रामाय‌ण व्हाय‌लाच पाहिजे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

गिल्टी अॅज‌ चार्ज्ड‌!

(आज‌काल‌चा गृहिन्) बॅट‌मॅन‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दुधापासून‌ जे प‌दार्थ‌ ब‌न‌ले अस‌तात‌ त्याना ब‌हुतेक‌ तुप‌ , जिऱ्याची फोड‌णी देतात‌. (कोशिंबीर‌, क‌ढी इत्यादी).
व‌र‌ण‌ म्ह‌ण‌जे साध‌ं किंवा गोडं व‌र‌ण‌ , फोड‌णी दिली की, फोड‌णीच‌ं, आंब‌ट‌ , चिंच‌गुळाच‌ असे प्र‌कार‌ होतात‌. (त्याला डाळ‌ किंवा आम‌टी म्ह‌ण‌तात‌ काही लोकं) फोड‌णी नुस्त्या मोह‌रीची, जिर‌ं मोह‌रीची, किंवा नुस्त्या जिऱ्याची देखील‌ अस‌ते.

बाकी काही असो , जिरं किंवा मोह‌री, त‌ड‌त‌डाय‌ला मात्र ह‌वी....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>यालाच‌ 'प‌र्प‌पुडी' म्ह‌ण‌तात‌ का?<<

>>प‌ण‌ प‌र्प = प‌र्र‌प्पु = डाळ असावे. तेच अस‌णार‌ म‌ग ते.<<

म‌ल‌गा पुडी वेग‌ळी आणि प‌र‌प्पु पुडी वेग‌ळी. प‌र‌प्पु पुडी मी तेलुगू लोकांक‌डे खाल्ली आहे. ती मेत‌कुटाच्या ज‌व‌ळ‌ जाणारी असते. तूप‍भात‌मीठ‌ आणि सोब‌त‌ प‌र‌प्पुपुडी म्ह‌ण‌जे सुख‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

असं? पाहिलं पाहिजे म‌ग‌. मुळ‌गापुडीच्या रेसिपीत दोन‌पाच प्र‌कार‌च्या डाळी दिस‌तात‌. प‌र‌प्पुपुडीत‌ही त‌सेच अस‌णार‌, फ‌क्त‌ प्र‌माण किंवा एखादी डाळ आणि म‌साला यात‌ला फ‌र‌क असेल‌. पाहिले पाहिजे. उत्त‌र क‌र्नाट‌कात ज्याला च‌ट‌णीपुडी म्ह‌ण‌तात‌ त्यासार‌खी अस‌ते का प‌र‌प्पुपुडी? व‌र्ण‌नाव‌रून त‌सेच वाट‌ते आहे. त्यात‌ही डाळ‌च अस‌ते. अर्थात डाळ हाच मुळात वैविध्याने न‌ट‌लेला प्र‌कार अस‌ल्याने वैविध्य अस‌णार‌च म्ह‌णा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>मुळ‌गापुडीच्या रेसिपीत दोन‌पाच प्र‌कार‌च्या डाळी दिस‌तात‌. प‌र‌प्पुपुडीत‌ही त‌सेच अस‌णार‌, फ‌क्त‌ प्र‌माण किंवा एखादी डाळ आणि म‌साला यात‌ला फ‌र‌क असेल‌. पाहिले पाहिजे. उत्त‌र क‌र्नाट‌कात ज्याला च‌ट‌णीपुडी म्ह‌ण‌तात‌ त्यासार‌खी अस‌ते का प‌र‌प्पुपुडी?<<

ह्यात तूरडाळ मुख्य. इथे आणि इथे पाहा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ध‌न्य‌वाद‌, पाह‌तो. बाकी च‌र्चेमुळे तिथे पुन‌रेक‌वार जाय‌ची इच्छा झाली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

येस! फस्क्लास हाटेल आहे. सांबार भाता पण भारी होता.

जंतुंनीच केलेला उल्लेख पहिल्यांदा.

(अजुन एक माहिती: या ईड्डोस हाटेलासमोरच्या गल्लीत 'स्ट्यु' मिळणारं एक हाटेल आहे. एकदम छोटसं. ते देखील छान आहे. )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

अग‌दी अग‌दी. सांबार‌ही च‌वीला एक‌नंब‌र होते.

बाकी ते स्ट्यूवालं होटेल एग्झॅक्ट‌ली कुठे आहे आणि त्याचे नाव काय‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे बघ
https://www.zomato.com/pune/stew-art-kothrud

नकाशापण आहे इथे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

डांकं!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स्ट्यू आर्ट ला दोनदा जाऊन आलो गेल्या वर्षी . फार लिमिटेड मेन्यू ( आणि गिऱ्हाईक ) . त्यांनी नुकतेच नॉन व्हेज चालू केले होते तेव्हा म्हणून ऑर्डर केले तर गरम स्ट्यू मध्ये थंडगार चिकन चे पिसेस आले ( बहुधा फ्रोझन चिकन पिसेस नुसतेच मिसळले होते ) एकदा जायला ठीक आहे असे वाटले .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0