जेव्हा थेट भेट झाली

शुभ्र निर्मम कठोर
जेव्हा भोवती दाटले
निळे अनाहत खोल
खोलवर निनादले

अनाघ्रात अदृृष्टाची
चाहूलली रूणझुण
स्पर्श,गंध,रस, रंग
एक झाले कल्लोळून

आकलनाच्या कवेत
आले-आलेसे वाटले
अज्ञेयाच्या धुक्यामध्ये
नकळत वितळले

जाणिवेची नेणीवेशी
जेव्हा थेट भेट झाली
जुन्या जखमेच्या जागी
तप्तमुद्रा उमटली

field_vote: 
0
No votes yet